Make your own free website on Tripod.com
               
กินน้อยแต่ทำไมอ้วนกว่า
             
   
   
   
     
                             กินน้อยแต่ทำไมอ้วนกว่า

       สถาบันวิจัยโซเด็กเซโฮ ได้ศึกษาวิจัยนิัสัยการกินของเด็กวัยรุ่น ทั้งชาย-หญิง
อายุ 5-17 ปี กว่า11 ประเทศ พบว่าเด็กวัยรุ่นผู้หญิงจะกินแคลอรีน้อยกว่า เด็กผู้ชาย
ประมาณ 55%  กินผักผลไม้มากกว่าเด็กผู้ชาย 45% ในขณะที่เด็กผู้ชายเลือกกิน
อาหารฟาสต์ฟูดมากกว่า แต่เด็กผู้หญิงกลับอ้วนกว่าเด็กผู้ชายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะจะ
ใช้เวลาส่วนใหญ่กับกิจกรรมที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวอะไรมากนัก และเด็กผู้หญิงมัก
กินด้วยเหตุผลทางจิตวิทยาคือไม่ถือเรื่องรสชาติ แต่จะเน้นลดปริมาณแคลอรี่ที่กินเข้า
ไป  ในขณะที่เด็กผู้ชายให้ความสำคัญกับรสชาติ และถือว่าอาหารจะทำให้มีเรี่ยวแรง
สามารถทำกิจกรรมโลดโผนต่างๆ ได้มากขึ้น