Make your own free website on Tripod.com
               
อยากมีลูกสาวอ่านตรงนี้
                 
       
       
             
 
                                            ออยากมีลูกสาวอ่านตรงนี้

      นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอทติงแฮมในอังกฤษพบว่าในบรรดาคุณแม่ที่เป็นมังสวิรัตินั้นจะให้กำเนิดผู้หญิงในอัตรา
ที่สูงกว่าคุณแม่ที่ทานเนื้อสัตว์ เนื่องจากในพืชนั้นจะมีสาร phyto-oestrogen ที่มีลักษณะทางเคมีคล้้ายคลึงกับฮอร์โมน
เอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงในมนุษย์ ดังนั้นการกินผักมากๆ จึงอาจเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการมีลูกสาวได้ อีกทั้ง
คุณแม่ที่เป็นมังสวิรัติส่วนใหญ่จะมีสุขภาพดีไม่สูบบุหรี่ก่อนที่จะตั้งครรภ์ ทำให้มีความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนดหรือ
การแท้งลูกน้อยมาก