Make your own free website on Tripod.com
               
หมดประจำเดือดทำให้อ้วนจริงหรือ
             
       
       
         
                                   หมดประจำเดือดทำให้อ้วนจริงหรือ

       หญิงอเมริกันกว่า 1 ใน 3 มีน้ำหนักมากกว่ามาตราฐาน หลายคนเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการเข้าสู่วัยหมด
ประจำเดือน จึงมีงานวิจัยหนึ่งทำการวิเคราะห์ข้อมูลแนวยาวจาก Massachusetts Womans Health
Study ระยะที่ 2 โดยศึกษาจากสตรีหมดประจำเดือน อายุ 50-60 ปี จำนวน 418 คน พบว่าทั้งสภาวะการ
หมดประจำเดือนและการใช้ฮอร์โมนทดแทน (HRT) ไม่เกี่ยวข้องกับการมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น น้ำหนักที่เพิ่ม
เกี่ยวข้องกับการหยุดสูบบุหรี่ การหยุดออกกำลังกาย การดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า