Make your own free website on Tripod.com
               
การขจัดอนุมูลอิสระ
   
 
       ร่างกายของคนเรามีกลไกที่จะจัดการกับ อนุมูลอิสระโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ในขณะที่ร่างกายเรายังเด็กอยู่ กลไกการป้องกัน
ตนเองของร่างกาย จะยังคงแข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อเราอายุมากขึ้น ความสามารถในการขจัดอนุมูลอิสระ
กลับลดลงพร้อมกับการผจญภาวะ ความเสี่ยงของการเพิ่มปริมาณอนุมูลอิสระในร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก จึงทำให้เกิดแนวคิิด
ในการหาสารเพื่อช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งก็มีอยู่ในหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพต่างกัน
   
          สารอาหารธรรมชาติ ที่บริโภคกันในชีวิตประจำวันหลายๆชนิด ก็มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้ว เช่น วิตามินต่างๆ ได้แก่ วิตามินอี วิตามินซี เบต้าแคโรทีนและไลโคพีน เป็นต้น นอกจากนี้สมุนไพร และสารสกัดจากพืชธรรมชาติหลายชนิด ก็มีฤทธิ์ต้าน อนุมูลอิสระได้ดีถึงดีมาก โดยการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อยืนยันข้อมูลดังกล่าว
   
          กลไกของสารต้านอนุมูลอิสระ ในการปกป้องเซลล์ เชื่อกันว่าสารต้านอนุมูลอิสระ ทำหน้าที่ไปคอยดักจับอนุมูลอิสระ และทำ
ให้หมดฤทธิ์ไปก่อน ที่จะเข้าไปทำลายเซลล์ หรือทำหน้าที่คล้ายเกราะคุ้มกันเซลล์ ทำให้อนุมูลอิสระเข้าไปไม่ถึงตัวเซลล์นั่นเอง

        การใช้สารต้านอนุมูลอิสระ ควรใช้หลายๆตัว ร่วมกันในปริมาณที่พอเหมาะเนื่องจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบต้าน
อนุมูลอิสระทั้งระบบ ขึ้นอย่างมากมาย ตัวอย่างเช่น การใช้ วิตามินซี วิตามินอี และสารสกัดจากเปลือกสน ร่วมกันในสูตรสาร
อาหารต้านความเสื่อมของผิวเป็นต้น